Procedura de depunere a documentelor referitoare la DL nr. 118/1990 și model de cerere

 

PROCEDURĂ PRIVIND APLICAREA DECRETULUI LEGE nr.118/1990

cu modificările și completările ulterioare

 

Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de Decretul Lege nr.118/1990 se depun personal sau  prin mandatar  la agenția pentru plăți și inspecție socială din județul în care are domiciliul solicitantul, sau prin poșta electronică, pe adresa de e-mail  ajpis.mures@mmanpis.ro . Documentele care se vor transmite prin poșta electronică vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant, și ulterior vor fi prezentate în original la agenția teritorială, în vederea aplicării vizei “conform cu originalul” pe fiecare înscris în parte.

Pentru persoanele care, la data depunerii cererii, nu mai au cetăţenia română, cererile se transmit la agenția teritorială, în funcţie de ultimul domiciliu din România, sau se depun prin mandatar desemnat prin procură specială, la agenţia teritorială în a cărei rază teritorială domiciliază mandatarul.

Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate fascistă şi/sau legionară în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, precum şi copiilor acestora.

 DOCUMENTE NECESARE:

Cerere (formular tip) –  descarcă modelul

Anexa 3 – Declarație pe propria răspundere a urmașului-copil – aplicare art14 – descarca modelul

Documente justificative (se vor adauga la cerere):

 1. Acte solicitant:

 

 • Act de identitate;
 • Declarație pe propria răspundere;
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie( în cazul fiicei care și-a schimbat numele);
 • Extras de cont (dacă se plătește în cont);
 • Acte doveditoare în cazul solicitanților care au calitatea de persecutat politic (Hotărâre Comisie pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990, prin care se stabilește solicitantului calitatea de persecutat politic, Talon indemnizație, s.a.).
 • Procură specială (în cazul depunerii prin mandatar) – numai pentru solicitanții care domiciliază în străinătate
 1. Acte necesare dovedirii calității de persecutat politic al părintelui/părinților solicitantului:
 • Certificat de deces;
 • Hotărâre/Decizia nr…../data…….emisa de Comisia pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990 prin care se stabilește părintelui/părinților calitatea de persecutat politic, (după caz);
 • Documente care atesta faptul ca părintele/părinții solicitantului s-au aflat în una sau mai multe din situațiile de persecuție politica, prevăzute de art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul – Lege nr. 118/1990, după caz: sentința , bilet de eliberare, livret militar, dovada internare, carnet de munca, adeverințe, liste comune, documente de strămutare sau domiciliu obligatoriu,  a.

Pentru cetățenii străini și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, suplimentar față de documentele de mai sus, la cerere se va anexa dovada ultimului domiciliu în România, respectiv cartea de identitate și procura mandatarului, când cererea este depusă prin mandatar.

PROGRAM DEPUNERE:

LUNI – JOI, între orele 08:00-16:30

VINERI – 08:00-13:00