Conducerea instituției

Atribuțiile și responsabilitățile Directorului Executiv al AJPIS

Conducerea agenţei teritoriale se exercită de către un director executiv, funcţionar public de conducere, numit prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale.

Directorul executiv al agenţiei teritoriale are calitatea de ordonator terţiar de credite.

Atribuţiile şi responsabilităţile directorului executiv se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare .

În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv emite decizii.

Directorul executiv are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. asigură şi raspunde de crearea condiţiilor necesare realizării obiectului de activitate al agenţiei, în limita competenţelor acordate de conducerea ANPIS, potrivit reglementările în vigoare;
 2. coordonează şi organizează activitatea în vederea aplicării actelor normative în vigoare, a normelor de aplicare a acestora, precum şi a deciziilor directorului general al ANPIS şi a ordinelor ministrului muncii si justiţiei sociale;
 3. raspunde in faţa conducerii ANPIS de activitatea desfasurată de catre AJPIS Mureş;
 4. raspunde de promovarea în teritoriu a « imaginii » agenţiei;
 5. asigură accesul la informaţiile publice, răspunde de soluţionarea petiţiilor, acordă audienţe conform prevederilor legale;
 6. colaborează cu instituţia prefectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 7. organizează, prin decizie, controlul financiar preventiv propriu în cadrul agenţiei ;
 8. aprobă proiectele de operaţiuni care sunt supuse controlului financiar preventiv propriu;
 9. îndeplineşte obligaţiile prevăzute de lege în calitate de ordonator terţiar de credite;
 10. numeşte, suspendă, destituie sau schimbă personalul care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu, cu acordul directorului general al ANPIS;
 11. răspunde, potrivit legii, de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii proprii şi a contabilităţii pentru asistenţă socială şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare, precum şi a executiei bugetare;
 12. coordonează activitatea de finanţare a programelor de asistenţă socială şi reprezintă ANPIS în calitate de autoritate contractantă la încheierea de contracte şi convenţii;
 13. participă la elaborarea proiectului de strategie privind dezvoltarea asistenţei sociale în plan teritorial si asigura sprijin persoanelor aflate în dificultate;
 14. îndrumă şi coordonează realizarea de analize, colectare de date şi elaborarea de rapoarte – sinteză privind aplicarea legislaţiei din domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale;
 15. coordonează elaborarea documentelor de sinteză cu privire la derularea programelor de asistenţă socială cu finanţare de la bugetul de stat şi finanţare externă;
 16. coordonează realizarea unor programe şi servicii sociale în colaborare cu serviciile administraţiei publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale, alţi reprezentanţi ai societatii civile, pentru soluţionarea  unor situaţii de risc social din teritoriu;
 17. organizează, potrivit reglementărilor în vigoare, activităţile de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi apărare civila;
 18. stabileşte măsuri pentru pază, asigurarea şi protecţia patrimoniului;
 19. stabileşte răspunderea materială pentru pagubele rezultate din neîndeplinirea obligaţiilor ce revin salariaţilor agenţiei teritoriale şi ia măsuri de recuperare a acestora, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 20. asigură legătura cu sindicatele, reprezentanţii salariaţilor şi cu organizaţiile patronale;
 21. organizează, potrivit reglementărilor in vigoare, activitatea de audit public intern: aprobă planul anual de audit public intern, aprobă bilantul contabil şi contul de execuţie bugetară dupa certificarea de către auditorul intern;
 22. în calitate de preşedinte al comisiei pentru aplicarea prevederilor Decretului – Lege nr.118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, organizează activitatea comisiei şi urmăreşte aplicarea întocmai a reglementărilor legale;
 23. în calitate de preşedinte al comisiei de acreditare, coordonează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, organizează şi urmăreşte activitatea secretariatului tehnic, inclusiv pentru actualizarea registrului electronic unic al serviciilor sociale;
 24. îndeplineşte atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională, conform reglementărilor legale în vigoare, asigură secretariatul tehnic al comisiei, precum şi spaţiul necesar desfăşurării acestei activităţi;
 25. asigură autorizarea angajatorului şi exercită controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară ucenicia la locul de muncă;
 26. numeşte şi eliberează din funcşie, potrivit legii, personalul de conducere/execuţie din cadrul agenţiei;
 27. aplică sancţiunile prevăzute de lege pentru personalul de conducere/execuţie din cadrul agenţiei teritoriale;
 28. aprobă programarea şi efectuarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; pentru directorul executiv concediul se aprobă de directorul general al ANPIS;
 29. verifică şi ia măsuri pentru respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern de către salariaţii agenţiei teritoriale;
 30. aprobă statele lunare de plată a drepturilor salariale ale salariaţilor din agenţia teritorială;
 31. aprobă fişele de post pentru personalul agenţiei teritoriale şi semnează sau contrasemnează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului de conducere/execuţie din cadrul agenţiei teritoriale;
 32. răspunde de transmiterea în termen, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul ANPIS, a situaţiei posturilor vacante şi a fondurilor de salarii aferent posturilor ocupate şi vacante, precum şi a situaţiilor potrivit machetelor cu privire la sesizărilor de încalcarea a codului de conduită al functionarilor publici, macheta privind nominalizarea aplicării dispoziţiilor privind regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese si macheta cu situaţia centralizatoare privind sesizările adresate comisiei de disciplină;
 33. avizează statul de funcţii al agenţiei teritoriale şi îl înaintează spre aprobare directorului general al ANPIS;34întocmeşte aprecierile personalului de conducere din directa lui subordonare, potrivit criteriilor de evaluare specifice domeniului de activitate şi aprobă aprecierile anuale întocmite de şefii de compartimente pentru personalul din subordinea acestora;
 34. face propuneri pentru elaborarea programelor si tematicilor privind pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din subordine şi le înaintează conducerii ANPIS;
 35. aprobă selecţia documentelor ce urmează a fi arhivate de către agenţia teritorială;
 36. îndeplineşte orice altă atribuţie prevăzută de lege sau, după caz, delegată de prefectul judeţului, directorul general al ANPIS sau de ministrul muncii şi justiţiei sociale.